Záruční podmínky a reklamace

1 Záruční podmínky

 1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí záruční doba 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí, a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
 4. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
  1. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  2. Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  3. Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
  4. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  5. Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  6. Zboží bylo poškozeno živly.

2 Práva plynoucí ze záruky

 1. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
 2. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
  1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

3 Vyřízení reklamace

 1. Místem uplatnění reklamace je provozovna technického partnera (výrobce) nebo provozovna prodávajícího.
 2. Reklamace se uplatňují na adrese:
 3. VIDEO klinik, spol. s r.o.
  Antonínská 4
  602 00 BRNO
  IČO: 45474869
  DIČ: CZ45474869
  Zápis v OR: K.O.S. v Brne zn. C/4702
  Tel.: +420 541 213 844, + 420 549 256 769
  E-mail: servis@videoklinik.cz
  Otvírací doba :
  Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
 4. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně technického partnera nebo prodávajícího, doporučujeme, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.
 5. Jako komunikační kanál pro reklamace využijte kontaktní formulář nebo zašlete e-mail na adresu sales@flamefox.eu..
 6. Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.
 7. Pracovníci technického partnera nebo provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.
 8. Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 9. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v adekvátní výši.
 10. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se  z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 11. O reklamaci prodávající nebo technický partner rozhodne ihned, ve složitých případech do  tří pracovních dnů. Do  této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 12. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Operated and sold by Flamestone SE, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Company ID 293 73 301
Copyright 2023 Flamestone SE.

BizBox

Produkt byl vložen do košíku

Množství: 2 ks
Cena: 2 000

Vaše objednávka se zpracovává