Reklamácie

1 Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a spotrebiteľského zákona v nadväznosti na európske predpisy, tak ako je to uvedené v obchodných podmienkach, a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej ako „tovar“), pri ktorom sa uplatňujú práva kupujúceho zo zodpovednosti za nedostatky (ďalej ako „reklamácia“). Tieto reklamačné podmienky platia na nákup v elektronickom internetovom obchode www.flamestone.eu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán, ktorými sú:
  1. Predávajúcim je spoločnosť Flamestone SE, IČO 29373301, so sídlom: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika (podrobne v sekcii Kontaktujte nás), spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajského súdu v Brně pod spisovou značkou H 258.
  2. Kupujúcim je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
  3. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať primerane tento reklamačný poriadok, inak sa práva plynúce zo zodpovednosti za vady riadia uzatvorenou zmluvou a Občianskym zákonníkom.

2 Rozpor s kúpnou zmluvou

 1. V prípade, že vec nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej ako „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
 2. Uvedené neplatí vtedy, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

3 Záručné podmienky

 1. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej lehote nedostatky tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 2. Dĺžka záručnej lehoty sa riadi platnými ustanoveniami zákona. Pokiaľ výrobca neuviedol inak (a ak ide o spotrebiteľa, ak nie je uvedená lehota dlhšia), je záručná lehota 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí, a za materiálové alebo výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
 4. Záruku nie je možné uplatniť v následujúcich prípadoch:
  1. Ak záručná lehota na reklamovaný tovar uplynula pred dňom uplatnenia reklamácie, záruka zanikla.
  2. Vada vznikla v dôsledku nevhodného používania tovaru.
  3. Vada vznikla v dôsledku nedodržania pokynov stanovených výrobcom.
  4. Vada vznikla v dôsledku neodbornej inštalácie, zaobchádzania, obsluhy, manipulácie alebo zanedbania starostlivosti o tovar.
  5. Vada vznikla v dôsledku vykonania neoprávneného zásahu do tovaru alebo iných úprav bez povolenia výrobcu.
  6. Tovar poškodili živly.

4 Záručné podmienky

 1. Záručná lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci novú záruku 24 mesiacov.
 2. Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:
  1. ak ide o vadu, ktorá sa dá odstrániť, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatku, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu nedostatku neúmerné, a ak takýto postup nie je možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  2. ide o vadu neodstraniteľnú bránící riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného produktu alebo odstúpiťod kúpnej zmluvy,
  3. ak sa jedná o vady odstraniteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  4. ak ide o iné vady, ktoré sa nedajú odstrániť, a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5 Vybavenie reklamácie

 1. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka technického partnera (výrobcu) alebo prevádzka predávajúceho.
 2. Reklamácie sa uplatňujú na adrese:
 3. Flamestone SE
  Na strži 1702/65, Nusle
  140 00 Praha 4
  Česká republika

  Stiahnuť reklamačný formulár (česky)

 4. Ak sa kupujúci rozhodne reklamovať tovar osobne v prevádzke technického partnera alebo predávajúceho, odporúčame, aby si vopred dohodol termín návštevy e-mailom alebo telefonicky.
 5. Ako komunikačný kanál pre reklamáciu využite kontaktný formulár alebo zašlite email na adresu support@flamefox.eu.
 6. V situácii, keď predávajúci rozhodol o poslaní tovaru späť k sebe, kupujúci vo vlastnom záujme koná tak, aby sa tovar zabalil do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, ktorý vyhovuje nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 7. Pracovníci technického partnera alebo prevádzkárne po riadnom vybavení reklamácie vyzvú kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.
 8. Vždy je potreba písomného vyhotovenia protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenia, doporučujeme kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky.
 9. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v adekvátnej výške.
 10. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a zároveň nemá ani predajca nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, kde sa už dá vyvodzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv).
 11. O reklamácii rozhodne predávajúci alebo technický partner ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná lehota podľa druhu výrobku alebo služby, ktorá je potrebná na odborné posúdenie nedostatku. Reklamácia vrátane nedostatku sa vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak.
 12. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej vydá predávajúci spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a jej trvaní. V prípade zamietnutej reklamácie vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.
 13. Skladné a náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou: Pri nevyzdvihnutí reklamácie do 30 dní od termínu ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutí produktu v prípade neoprávnenej reklamácie sa môže kupujúcemu účtovať skladné vo výške 30 Kč bez DPH za každý začatý kalendárny deň. Predajca je oprávnený produkt nevydať, pokiaľ sa neuhradí celá suma za opravu, prípadne skladné. V prípade, že táto suma prevýši aktuálnu predajnú cenu produktu, je predajca oprávnený produkt predať a takto pokryť vzniknuté náklady.

6 Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 5. 2014.
 2. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené, reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok predajcu.

Operated and sold by Flamestone SE, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Company ID 293 73 301
Copyright 2022 Flamestone SE.

BizBox

Produkt bol vložený do košíka

Množstvo: 2 ks
Cena: 2 000

Vaša objednávka sa spracováva