Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má podľa európskej smernice 97/7/ES a podľa Občianskeho zákonníka Českej republiky právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ sa zmluva uzatvorila pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, teda najmä pomocou elektronického obchodu. Toto právo neslúži primárne ako spôsob riešenia reklamácie tovaru, ak dodaný tovar vykazuje nedostatky, postupuje kupujúci vo vlastnom záujme podľa reklamačného poriadku.

Lehota 14 dní je stanovená ako priaznivejšia lehota na základe spotrebiteľskej ochrany v zemi prodajcu a zemi kupujúceho pre kupujúcich zo zemí Európskej Únie.

Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť vyššie uvedené právo, musí odstúpenie od zmluvy doručiť najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Doporučuje tak učiniť písomnou formou, ktoré zaisťuje najmä preukázateľnosť uskutočneného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší.

Žiadame Vás súčasne o uvedenie čísla daňového dokladu, dátumu nákupu a čísla Vášho bankového účtu.

Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením v zákonnej lehote. Vrátený tovar odporúčame poistiť. Po splnení zákonných podmienok na odstúpenie od zmluvy sa kupujúcemu pošle dobropis so sumou, ktorá zodpovedá kúpnej cene tovaru, zníženou len o skutočne vynaložené náklady predávajúceho spojené s vrátením tovaru. Dobropis kupujúci podpíše v rámci zákona o DPH v Českej republike a európskej smernice o DPH a pošle ho späť predávajúcemu. Na základe podpísaného dobropisu sa spotrebiteľovi vráti suma za tovar na jeho účet najneskôr do tridsiatich dní od odstúpenia od zmluvy.

Podmienky pre možnosť vrátenia tovaru:

  • tovar sa musí vrátiť kompletný a v pôvodnom stave, pokiaľ možno vrátane originálnych obalov,
  • tovar ani obal nesmú byť akokoľvek poškodené (okrem bežného porušenia obalu spôsobeného vybratím zabaleného tovaru),
  • tovar nesmie vykazovať známky opotrebovania a používania.

Pri nesplnení uvedených podmienok môže predávajúci uplatniť voči spotrebiteľovi nároky vyplývajúce z jeho bezdôvodného obohatenia, ktoré spočívajú v znížení hodnoty vráteného tovaru.

Neposielajte tovar späť na dobierku. Zásielka bude odmietnutá.

Vrátený tovar zašlite poštou na adresu:

Flamestone SE
Na strži 1702/65, Nusle
140 00 Praha 4
Česká republika

Stiahnuť formulár pre vrátenie tovaru (česky)

Po fyzickom doručení a kontrole tovaru sa kupujúcemu vystaví dobropis. Vráti sa zaplatená kúpna cena, náklady na prepravu sa nevracajú. Predávajúci má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Vrátená suma bude znížená o opotrebovanie a poškodenie tovaru.

Berte prosím na vedomie, že táto lehota je určená k tomu, aby sa spotrebiteľ mohol dostatočne zoznámiť s vlastnosťami zakúpeného tovaru, a nie je  možné ju chápať ako právo na výpôžičku tovaru.

Operated and sold by Flamestone SE, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Company ID 293 73 301
Copyright 2022 Flamestone SE.

BizBox

Produkt bol vložený do košíka

Množstvo: 2 ks
Cena: 2 000

Vaša objednávka sa spracováva