Obchodné podmienky

1 Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia na nákup v elektronickom internetovom obchode www.flamestone.eu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán, ktorými sú:
  1. predávajúci, ktorým je spoločnosť FFlamestone SE, IČO 29373301, so sídlom: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, (podrobne v sekcii Kontaktujte nás), spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajském súdu v Brně pod spisovou značkou H 258,
  2. kupujúci.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Občiansky zákonník) a zákonom č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako spotrebiteľský zákon). V prípade spotrebiteľov z iných krajín než z Českej republiky sa riadia právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ďalej subsidiárne príslušnou právnou úpravou na ochranu spotrebiteľa v krajine pôvodu spotrebiteľa.
 3. Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami iba zákonom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Občiansky zákonník).

2 Vymedzenie pojmov

 1. Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, o diele, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.
 2. Dodávateľ/predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 3. Kupujúci/spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby na iný účel než na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 4. Kúpna zmluva, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 5. Kúpna zmluva, ak je kupujúcim spotrebiteľ návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky elektronického obchodu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúci spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ neodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutá zmluva (vrátane dohodnutej ceny) sa dá meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 6. Kúpna zmluva, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 7. Technický partner je podnikateľ zodpovedný za kvalitu a nedostatky predávaných výrobkov, ktorý je zmluvne zodpovedný voči dodávateľovi za vybavenie jednotlivých prípadov reklamácie nedostatkov tovaru a vrátenie tovaru v zákonnej lehote pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Týmto partnerom je výrobca produktov BookHaus, za ktorého môže konať v zastúpení dodávateľ.

3 Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami vrátenia tovaru, so spôsobom podania reklamácie, s podmienkami ochrany osobných údajov a podmienkami využitia technológie cookies v tomto elektronickom obchode a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred vlastným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy.
 2. Zmluva sa uzatvára v českom jazyku pre spotrebiteľov z Českej republiky a zo Slovenskej republiky. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, môže sa zmluva uzatvoriť aj v inom jazyku, ktorý je pre obe strany zrozumiteľný.
 3. Uzatvorenú zmluvu (objednávku kupujúceho) predávajúci archivuje s cieľom úspešne ju splniť, pričom nie je prístupná tretím stranám s výnimkou technického partnera. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v tomto internetovom obchode a kupujúci má pred vlastným odoslaním objednávky možnosť skontrolovať ju a prípadne ju opraviť.
 4. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach tohto internetového obchodu, čo umožňuje ich archiváciu a reprodukciu kupujúcim.
 5. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, pričom závisia od tarify telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa, a nehradí ich dodávateľ.
 6. Zaplatením tovaru predávajúci prevádza vlastnícke a užívacie práva k tomuto tovaru na kupujúceho. Kupujúci sa zároveň zaväzuje splatiť celú kúpnu cenu spôsobom uvedeným v záväznej objednávke a týchto podmienkach.
 7. Ku každému tovaru sa vystaví a priloží faktúra/daňový doklad, ktorá/ktorý zároveň slúži ako dodací list, pokiaľ sa súčasne nedoručuje protokol o doručení zásielky zo strany prepravcu tovaru. Kupujúci preberá tovar spôsobom uvedeným v záväznej objednávke. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru od dopravcu alebo pri osobnom odbere u logistických partnerov (na odberových miestach).

4 Informácie

 1. Všetky informácie týkajúce sa objednávky sa dajú získať predovšetkým e-mailom, prípadne telefonicky. Kontakty sú uvedené v tomto internetovom obchode v sekcii Kontaktujte nás.
 2. V rámci tohto internetového obchodu sa využíva technológia cookies, viac informácií o zhromažďovaných informáciách nájdete v časti nazvanej „Cookies“, ktorej text je tiež súčasťou obchodných podmienok.
 3. V rámci tohto internetového obchodu sa navyše spracúvajú niektoré osobné údaje kupujúcich, viac informácií o spôsobe spravovania a prístupe k týmto osobným údajom nájdete v časti „Ochrana osobných údajov“, ktorej text je tiež súčasťou obchodných podmienok.
 4. Prepravným spoločnostiam a spoločnostiam zaisťujúcim autorizáciu platobných nástrojovje poskytované minimum informácií nezbytných pre zaistenie autorizácie platby a doručenie objednávky.

5 Objednávka

 1. Tovar je možné u dodávateľa objednať len vyplnením elektronického formulára internetového obchodu, a to nepretržite 24 hodín denne.
 2. Pred odoslaním objednávky odporúčame kupujúcemu, aby si dôkladne skontroloval jednotlivé položky, vyhnete sa tak prípadným neskorším nedorozumeniam. Kupujúci má možnosť skontrolovať ešte neodoslanú objednávku a prípadne ju opraviť.
 3. Po odoslaní objednávky Vám e-mailom pošleme jej potvrdenie. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete akékoľvek nezrovnalosti, sa s nami ihneď skontaktujte, aby sme mohli urobiť nápravu. Ihneď po doručení Vašej objednávky sa informácia odovzdá logistickému partnerovi s cieľom zabezpečiť doručenie tovaru vo Vašej objednávke na adresu, ktorú ste uviedli.

6 Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

 1. Odoslaním záväznej objednávky (kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku) kupujúcim a jej doručením predávajúcemu s následným potvrdením zo strany predávajúceho (automaticky poslaný e-mail s kópiou objednávky odoslaný na zadanú e-mailovú adresu) vzniká záväzná kúpna zmluva (bližšie informácie o procese vzniku zmluvy nájdete vo Vymedzení pojmov).
 2. Objednávka sa dá zrušiť len výnimočne, a to vždy iba so súhlasom predávajúceho. Žiadosť o zrušenie objednávky treba oznámiť prostredníctvom kontaktného formulára bez zbytočného odkladu. Nie je tým dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a príslušnej európskej smernice upravujúcej toto právo (pozri nižšie).
 3. Ak zákazník neodoberie objednaný tovar bez predchádzajúceho zrušenia objednávky (akceptovanej predajcom), znáša kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, na vlastnú ťarchu všetky náklady, ktoré vznikli v súvislosti s týmto obchodným prípadom (logistické, bankové, prepravné atď.). Právo na náhradu škody predávajúceho tým nie je dotknuté. Zákazník súhlasí s tým, že sa objednaný tovar vydá ktorejkoľvek osobe, ktorá sa bude nachádzať na doručovacej adrese uvedenej zákazníkom a preukáže svoju totožnosť predložením platného dokladu totožnosti. Takto vydaný tovar sa považuje za riadne odobraný.
 4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a NEODOBERIE objednaný tovar bez predchádzajúceho zrušenia objednávky (akceptovanej predajcom), znáša na svoju ťarchu vzniknuté náklady s doručením tohto tovaru, pokiaľ ide o tovar, ktorý sa dá vrátiť v rámci zákonného práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (pozri nižšie). Nie je tým dotknuté právo spotrebiteľa na neprevzatie tovaru pre rozpor s kúpnou zmluvou (pozri nižšie).
 5. Tovar zostáva majetkom predávajúceho, pokiaľ ho kupujúci bezdôvodne neodoberie, neprechádza tak vlastníctvo. V takom prípade je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie, prípadne náhradu nákladov za opakované náhradné doručenie.
 6. Ak kupujúci neprevezme zaplatený tovar do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný vec prevziať, považuje sa to za to, že strany kúpnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpili. V takom prípade má predávajúci nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s doručením, uskladnením tovaru, a prípadne aj na úhradu inak vzniknutej škody, pričom predávajúci uplatní tieto pohľadávky u kupujúceho formou započítania oproti vrátenej kúpnej cene.
 7. Ak sa už objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný, príp. ak sa výrazne zmení cena, za ktorú predávajúci získava tovar od svojich dodávateľov, alebo ak sa zistí typografická chyba tovaru (opis, fotografia atď.), pričom kupujúcim nie je spotrebiteľ, má predávajúci právo na odstúpenie od zmluvy. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, zaväzuje sa predávajúci neodkladne sa spojiť s kupujúcim s cieľom dohodnúť sa o ďalšom postupe.
  1. V prípade, že táto situácia nastane, sa s Vami skontaktujeme e-mailom. Ak ste už za tovar zaplatili a objednávka sa zruší, prevedú sa Vám peniaze po stornovaní späť na Váš účet v najkratšom možnom termíne (bežne do piatich pracovných dní od potvrdenia storna zo strany predávajúceho).
  2. V prípade, že dôjde k zmene objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny vyššia, bude Vám daný k úhrade rozdiel týchto čiastok a tovar bude zaslaný po obdržaní doplatku. Ak bude zaplatená čiastka vyššia, rozdiel prevedieme na Váš účet.

7 Cena za tovar

 1. Všetky ceny tovarov v tomto internetovom obchode sú uvedené s koncovou cenou DPH pre Vašu zvolenú cieľovú krajinu (región) vrátane príp. ďalších poplatkov (napr. poplatok z obalov, recyklačný poplatok a pod., pokiaľ tieto poplatky stanovuje zákon). Kupujúci sa pred objednaním tovaru môže oboznámiť so skutočnosťou, ako dlho zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 2. V ponúkanej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na prepravu a doručenie tovaru a ďalej náklady na administratívne zaistenie úhrady tovaru prostredníctvom tzv. dobierky v krajinách, kde je táto služba ponúkaná.
 3. Ceny tovarov sú platné v momente uskutočnenia objednávky.
 4. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, vyhradzuje si naša spoločnost právo zmeny cien. Ak sa zvýši cena objednávky, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek úhrad. Na túto skutočnosť bude kupujúci vopred upozornený.

8 Spôsob platby

 1. Bankovým prevodom – internetový obchod Vám poskytne platobné informácie pre zaistenie zaplatenia Vašej objednávky, na ktoré môžete previesť do 7 dní platbu. Tovar nebude dodaný skôr, ako bude platba pripísaná na náš účet. V prípade neodobrania tovaru sa postupuje, ako je vyššie uvedené v kapitole „Zrušenie objednávky kupujúcim“. Táto platobná metóda je ponúkaná v Českej a Slovenskej republike.
 2. Platobnou kartou - platba v internetovom obchode prebieha online, pričom sa tovar odošle ihneď po dokončení platobného procesu a potvrdení autorizácie vašej platobnej karty.
 3. Dobierkou - tovar sa odosiela kuriérskou službou, prepravnou poštou alebo sa doručuje na odberné miesto, kde sa vydá po uhradení ceny objednávky z vašej strany. Táto platobná metóda sa ponúka len v Českej republike a Slovenskej republike.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a zrušenie objednávky realizovanej bankovým prevodom z dôvodu nadmernej rezervácie produktov v otvorených objednávkach alebo pre pochybnosti o platobnej morálke kupujúceho. Analogicky si predávajúci vyhradzuje právo, aby na základe predchádzajúcej skúsenosti s kupujúcim neumožnil nákup s využitím platobnej metódy bankový prevod alebo dobierka. Ak sa aj napriek tomu poukáže platba na účet dodávateľa, vráti sa celá uhradená suma kupujúcemu.

9 Prevzatie tovaru a cena dopravy

 1. Všetky podmienky nad rámec tejto kapitoly, ktoré sa týkajú doručenia tovaru a ceny za túto službu vrátane možností osobného odberu na odberových miestach, sú opísané v dokumente Dodacie podmienky, ktorého text je súčasťou týchto obchodných podmienok.
 2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný prezrieť si tovar pri prevzatí. Ak tento kupujúci zistí pri prevzatí tovaru od dopravcu nezrovnalosti, napr. obal je viditeľne poškodený, skontroluje kupujúci spoločne s dopravcom zásielku a v prípade poškodenia tovaru urobia ihneď zápis o poškodení zásielky (kópiu musí dostať kupujúci). V prípade, že je tovar poškodený, má kupujúci právo tovar neprevziať. Neskoršia reklamácia mechanického poškodenia tovaru sa už neuzná. O poškodení zásielky bude kupujúci okamžite informovať dodávateľa s cieľom urobiť nápravu.
 3. Kupujúcemu spotrebiteľovi nemožno uložiť povinnosť vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí, naša spoločnosť však v jeho vlastnom záujme odporúča, aby túto prehliadku vykonal podľa predchádzajúceho odseku. Vyhne sa tak prípadným komplikáciám s vybavovaním reklamácie tovaru poškodeného pri preprave. Pri tejto reklamácii sa bude vychádzať najmä z prepravného dokladu, do ktorého môže spotrebiteľ uviesť stav doručenej zásielky. Spotrebiteľ má právo neprevziať dodaný tovar, ktorý vykazuje známky vonkajšieho poškodenia, a požadovať dodanie nového.
 4. Expedícia tovaru prebieha spravidla do dvoch až štyroch pracovných dní od uskutočnenia objednávky na dodaciu adresu uvedenú v objednávke.
 5. Zákazník súhlasí s tým, že objednaný tovar bude vydaný ktorejkoľvek osobe, ktorá sa bude nachádzať na zákazníkom uvedenej doručovacej adrese a ktorá preukáže svoju totožnosť predložením platného dokladu totožnosti. Takto vydaný tovar sa považuje za riadne odobraný.

10 Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku a postup pri uplatnení tohto práva je uvedený v samostatnej časti označenej „Vrátenie tovaru“, ktorej text je tiež súčasťou týchto obchodných podmienok.
 2. Pokiaľ nie je tovar doručený v lehote 30 dní, má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie celej zaplatenej čiastky.

11 Reklamačný poriadok

 1. Reklamácie vad v záručnej dobe (a uplatnenie reklamácie) uskutočňuje kupujúci u technického partnera.
 2. V prípade, že technický partner neodpovedá na komunikáciu s kupujúcim dlhšie ako 10 pracovných dní, má kupujúci právo pokračovať v komunikácií priamo s dodávateľom.
 3. Podrobnosti o uplatnení reklamácie nedostatkov v záručnej lehote a spôsob vybavenia reklamácie je opísaný v časti Reklamácia, ktorej text je súčasťou týchto obchodných podmienok.
 4. Prípadné spory medzi Flamestone SE a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, Flamestone SE doporučuje Kupujúcemu najskôr využiť náš https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ENkontakt pre vyriešenie vzniknutej situácie.

12 Príplatkové služby

 1. Zmena fakturačných údajov na faktúre, ktorá už bola vystavená, z fyzickej osoby na právnickú osobu je spoplatnená sumou 300 Kč bez DPH.

13 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 5. 2016.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. V prípade, že ste nakupovali v tomto elektronickom internetovom obchode v minulosti a chcete poznať Obchodné podmienky platné v dobe Vašej objednávky, kontaktujte nás, a my Vám ich zašleme.

Operated and sold by Flamestone SE, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Company ID 293 73 301
Copyright 2024 Flamestone SE.

BizBox

Produkt bol vložený do košíka

Množstvo: 2 ks
Cena: 2 000

Vaša objednávka sa spracováva