Záručné podmienky a reklamácie

1 Záručné podmienky

 1. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej lehote nedostatky tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 2. Dĺžka záručnej lehoty sa riadi platnými ustanoveniami zákona. Pokiaľ výrobca neuviedol inak (a ak ide o spotrebiteľa, ak nie je uvedená lehota dlhšia), je záručná lehota 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí, a za materiálové alebo výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
 4. Záruku nie je možné uplatniť v následujúcich prípadoch:
  1. Ak záručná lehota na reklamovaný tovar uplynula pred dňom uplatnenia reklamácie, záruka zanikla.
  2. Vada vznikla v dôsledku nevhodného používania tovaru.
  3. Vada vznikla v dôsledku nedodržania pokynov stanovených výrobcom.
  4. Vada vznikla v dôsledku neodbornej inštalácie, zaobchádzania, obsluhy, manipulácie alebo zanedbania starostlivosti o tovar.
  5. Vada vznikla v dôsledku vykonania neoprávneného zásahu do tovaru alebo iných úprav bez povolenia výrobcu.
  6. Tovar poškodili živly.

2 Záručné podmienky

 1. Záručná lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci novú záruku 24 mesiacov.
 2. Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:
  1. ak ide o vadu, ktorá sa dá odstrániť, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatku, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu nedostatku neúmerné, a ak takýto postup nie je možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  2. ide o vadu neodstraniteľnú bránící riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného produktu alebo odstúpiťod kúpnej zmluvy,
  3. ak sa jedná o vady odstraniteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  4. ak ide o iné vady, ktoré sa nedajú odstrániť, a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3 Vybavenie reklamácie

 1. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka technického partnera (výrobcu) alebo prevádzka predávajúceho.
 2. Reklamácie sa uplatňujú na adrese:
 3. VIDEO klinik, spol. s r.o.
  Antonínská 4
  602 00 BRNO
  IČO: 45474869
  DIČ: CZ45474869
  Zápis v OR: K.O.S. v Brne zn. C/4702
  Tel.: +420 541 213 844, + 420 549 256 769
  E-mail: servis@videoklinik.cz
  Otvírací doba :
  Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
 4. Ak sa kupujúci rozhodne reklamovať tovar osobne v prevádzke technického partnera alebo predávajúceho, odporúčame, aby si vopred dohodol termín návštevy e-mailom alebo telefonicky.
 5. Ako komunikačný kanál pre reklamáciu využite kontaktný formulár alebo zašlite email na adresu sales@flamefox.eu..
 6. V situácii, keď predávajúci rozhodol o poslaní tovaru späť k sebe, kupujúci vo vlastnom záujme koná tak, aby sa tovar zabalil do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, ktorý vyhovuje nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 7. Pracovníci technického partnera alebo prevádzkárne po riadnom vybavení reklamácie vyzvú kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.
 8. Vždy je potreba písomného vyhotovenia protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenia, doporučujeme kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky.
 9. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v adekvátnej výške.
 10. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a zároveň nemá ani predajca nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, kde sa už dá vyvodzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv).
 11. O reklamácii rozhodne predávajúci alebo technický partner ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná lehota podľa druhu výrobku alebo služby, ktorá je potrebná na odborné posúdenie nedostatku. Reklamácia vrátane nedostatku sa vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak.
 12. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej vydá predávajúci spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a jej trvaní. V prípade zamietnutej reklamácie vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Operated and sold by Flamestone SE, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Company ID 293 73 301
Copyright 2024 Flamestone SE.

BizBox

Produkt bol vložený do košíka

Množstvo: 2 ks
Cena: 2 000

Vaša objednávka sa spracováva